Sociālā atbildība - viens no Fazer darbības stūrakmeņiem.

Fazer korporatīvā sociālā atbildība balstās uz uzņēmuma pamatvērtībām: klients, kvalitātes izcilība un komandas gars, un ir pamats uzņēmuma ilgtspējīgai attīstībai.

Sociālā atbildība aptver sekojošas jomas:
- ražošanu, kas organizēta, lai nepiesārņotu apkārtējo vidi,
- atbildīgus iepirkumus
- efektīvu resursu izmantošanu un sakārtotus ražošanas procesus;
- rūpes par darbiniekiem, nodrošinot drošus un labus darba apstākļus, apmācības kvalifikācijas paaugstināšanai, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, dotētas pusdienas un transportu
- labdarības projektus, sniedzot atbalstu Ogres un apkārtējiem novadiem

Atbalsts mazturīgajiem pensionāriem un veselīgam un aktīvam dzīvesveidam

Kopš uzņēmuma pirmsākumiem ar savu produkciju esam atbalstījuši un atbalstām dažādu nevalstisku organizāciju rīkotus labdarības projektus un attīstības projektus bērniem Ogres un apkārtējos novados. Mūsu nozīmīgākais projekts ir ilglaicīgā sadarbība ar Ogres, Ķeguma, Lielvārdes un Ikšķiles novada pašvaldībām un sociālajiem dienestiem, lai mūsu maizīti katru nedēļu saņemtu tie, kam tā visvairāk vajadzīga - novadu maznodrošinātie pensionāri. Ar mūsu maizīti atbalstām arī Latvijas Sarkanā krusta patversmi „Gaiziņš. bērnu aktivitāšu centru „Ligzdiņa” Smiltenē, „Kraukļa fondu”, kas palīdz daudzbērnu ģimenēm u.c. organizācijas.

Fazer atbalsta bērnu un jauniešu labdarības un sporta aktivitātes Ogres un apkārtējos novados, studentu organizētus projektus, kas veicina aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.

Energopārvaldības sistēmas vadlīnijas

Fazer Latvija SIA ieviešot Energopārvaldības sistēmu, ievēros uz nākotni virzītu attīstību, nepārtrauktu procesu uzlabošanu un izvirzīto mērķu sasniegšanu. Fazer Latvija SIA strādā saskaņā ar mātes kompānijas Fazer Group izvirzītajiem mērķiem enerģijas taupības un ražošanas efektivitātes sasniegšanai.
Ieviešot un īstenojot energoefektivitāti veicinošus projektus, ņemsim vērā energoizpildījuma uzlabojumu, iespēju robežās nodrošināsim tiem nepieciešamo atbalstu un resursus. Veicināsim energoefektīvu produktu un pakalpojumu izmantošanu, ņemot vērā ar energoefektivitāti, enerģijas lietojumu un enerģijas patēriņu saistītās likumdošanas un citas saistošās prasības visā Energopārvaldības sistēmas darbības laikā. Attiecībās ar sadarbības partneriem un iepirkumos, dosim priekšroku energoefektīviem pakalpojumiem, iekārtām un tehnoloģijām.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu energopārvaldības sistēmas un energoizpildījuma pilnveidošanu:
- nodrošināsim informācijas un nepieciešamo resursu pieejamību, lai sasniegtu mērķus un izpildītu energouzdevumus.
- veicināsim mūsu personāla iesaisti, kā arī nepieciešamos apmācību un informācijas apmaiņas pasākumus, lai katrs apzinātos sava darba ietekmi uz energoefektivitāti.
- izmantos darbinieku intelektuālo potenciālu enerģētikas jautājumu risināšanā.
- visu līmeņu lēmumu pieņemšanā tiks ievērota to iespējamā ietekme uz Energoresursu izmantošanu, patēriņu un Energoefektivitāti.
- ilgtspējīgi un racionāli izmantosim visu veidu energo resursus.