Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir izklāstīti šādi jautājumi:

 1. Vispārīga informācija
 2. No kurienes dati tiek vākti? 
 3. Kādu veidu dati tiek vākti? 
 4. Kādam nolūkam dati tiek izmantoti?
 5. Cik ilgi dati tiek glabāti?
 6. Kurš var apstrādāt jūsu datus, un vai tie tiek izpausti trešajām personām?
 7. Vai jūsu dati tiek pārsūtīti ārpus ES vai EEZ?
 8. Kā varat ietekmēt savu personas datu apstrādi?
 9. Kā jūsu personas dati tiek aizsargāti?
 10. Vai Fazer var mainīt paziņojumu par konfidencialitāti, un kā jūs varat skatīt atjauninājumus?
 11. Pie kā jāvēršas, ja ir jautājumi par jūsu datu apstrādi?
 12. Pārziņi
 13. Saites uz citiem paziņojumiem par konfidencialitāti

1. Vispārīga informācija

Oy Karl Fazer Ab un tā saistītie uzņēmumi uzskata par savu pienākumu aizsargāt jūsu personas datus saskaņā ar atbilstošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un labu praksi datu aizsardzības jomā. Šajā paziņojumā par konfidencialitāti apzīmējums “Fazer” attiecas uz aktuālo uzņēmumu, kurā piesakāties darbā un kurš rīkojas kā jūsu personas datu pārzinis kopā ar Oy Karl Fazer Ab.

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti tiek aprakstīts, kā personas dati saistībā ar jums tiek vākti, apstrādāti un aizsargāti Fazer darbinieku atlases aktivitāšu laikā. Fazer vienmēr apstrādā personas datus saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem un atbilstoši biznesa specifikas īpatnībām.

“Personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

“Sensitīvi dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz rases vai etnisko piederību, politiskajiem uzskatiem, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās. Turklāt par sensitīviem tiek uzskatīti ģenētiskie un biometriskie dati nolūkā veikt fiziskas personas unikālu identifikāciju, kā arī dati par veselību, dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.

“Apstrāde” ir jebkura ar personas datiem veikta darbība, ko veic ar manuāliem vai automatizētiem apstrādes līdzekļiem, piemēram, datu vākšana, glabāšana, organizēšana un dzēšana.

“Pārzinis” ir fiziska vai juridiska persona, kas individuāli vai kopīgi ar citām personām nosaka personas datu apstrādes mērķus un pielietojumu, tas ir, izlemj, kā jūsu personas dati tiek apstrādāti.

2. No kurienes dati tiek vākti?

Fazer iegūst personas datus tieši no jums. Turklāt dati tiek iegūti no trešo personu avotiem atbilstoši likumdošanā atļautajai pakāpei vai saskaņā ar jūsu piekrišanu, kad tas ir nepieciešams, lai novērtētu jūsu piemērotību amatam, uz kuru pretendējat.

Fazer var apkopot personas datus no tādām personām kā

 • darbinieku atlases aģentūras;
 • sociālie tīkli, kurus izmantojat profesionālos nolūkos (piemēram, LinkedIn);
 • atsauces kontaktpersonām, kuras norādāt;
 • personalitātes vai piemērotības novērtēšanas pakalpojumu sniedzēji;
 • publiski CV un darba meklēšanas portālu datu bāzes (piemēram, CV online).

3. Kādu veidu dati tiek vākti?

Fazer vāc tikai tādus personas datus, kas ir darbinieku atlases nolūkos. Piemēram, ir iespējama šādas informācijas apkopošana:

 • Personas dati, kurus iesniedzat pa e-pastu vai tiešsaistes pieteikumu sistēmā (CV online), CV, pieteikumi un citi rakstiski materiāli, piemēra, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese, dzimums, dzimšanas datums, fotoattēls, pašreizējais darba devējs, amats, izglītība, pabeigtās studijas, absolvēšanas datums, darba pieredze, valodu prasmes, IT prasmes, iespējamais darba sākšanas datums, algas pieprasījums un darba atļauju sertificējošie dokumenti.

Personas datus atbilstoši var apvienot ar personas datiem no citiem avotiem, piemēram, informāciju, kas iegūta no:

 • intervijām vai citas saziņas ar jums;
 • profesionālajiem sociālajiem tīkliem (piemēram, LinkedIn);
 • jūsu atsaucēm;
 • reģistru informācijas pārbaudēm;
 • personalitātes un piemērotības novērtējumiem.

4. Kādam nolūkam dati tiek izmantoti?

Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai novērtēju jūsu piemērotību amatam, uz kuru pretendējat. Fazer var arī novērtēt jūsu piemērotību turpmākiem amatiem, kas varētu kļūt pieejami.

Galvenokārt personas datu apstrādes augstākminētajos darbinieku atlases nolūkos pamatā ir uzņēmuma Fazer leģitīmās intereses. Par leģitīmajām interesēm tiek uzskatītas intereses, kas uzņēmumam Fazer ir likumīgas un svarīgas, piemēram, lai saņemtu un apstrādātu pieteikumus un atbilstošos datus. Veicot apstrādes darbības saskaņā ar leģitīmām interesēm, tiek ņemtas vērā pretendentu tiesības un viņu konfidencialitāte tiek izmantota tikai tik, cik nepieciešams. Pretendentam, pamatojoties uz savu konkrēto situāciju, ir tiesības iebilst pret apstrādi saskaņā ar leģitīmām interesēm. Vairāk informācijas par tiesībām varat izlasīt sadaļā “Kā varat ietekmēt savu datu apstrādi?”.

Ja apstrādes pamatā ir jūsu piekrišana, jebkurā brīdī jums vienmēr ir tiesības atsaukt savu piekrišanu. Savu piekrišanu varat atsaukt, sazinoties ar personāla daļu (+371 65071040). Pirms atsaukuma sniegtas piekrišanas atsaukums neietekmē ar piekrišanu pamatotas apstrādes likumību.

Uzņēmumam Fazer ir jāapstrādā pretendenta personas dati, jo tas ir nepieciešams, lai veiktu darbības pirms līguma noslēgšanas. Lūdzu, ievēroties, ka nepieciešamās informācijas neiesniegšana var izraisīt jūsu diskvalifikācijai saistībā ar nodarbinātību, stažēšanos vai dalību noteiktos uzņēmuma plānos un programmās vai neļaut uzņēmumam Fazer noslēgt ar jums līgumattiecības.

5. Cik ilgi dati tiek glabāti?

Ja Fazer izvēlas jūs nodarbināt, nepieciešamos personas datus Fazer saglabā nodarbinātības laikā un saskaņā ar atbilstošo likumdošanu. Darba attiecību

laikā jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Fazer paziņojumu par darbinieku konfidencialitāti.

Ja Fazer jūs nepieņems darbā, tad jūsu personas dati tiks izdzēsti, tiklīdz būs pagājuši 24 mēneši pēc darbinieku atlases procesa.

Ja turpmāk vēlēsities pieteikties kādam citam pieejamajam amatam, jūsu personas dati tiks glabāti 24 mēnešus.

6. Kurš var apstrādāt jūsu datus, un vai tie tiek izpausti trešajām personām?

Jūsu personas datus apstrādā tikai tie darbinieki, kuri novērtē jūsu darba pieteikumu vai kuriem ir jāapstrādā dati, veicot darbinieku atlases atbalsta funkcijas. Tie ir, piemēram, darbinieku atlases speciālisti, pieņemšanas darbā vadītāji, kā arī citi intervētāji un personas, kas veic administratīvās un IT atbalsta funkcijas. Jūsu personas dati tiek apstrādāti Fazer Group ietvaros.

 • Pakalpojumu sniedzēji. Jūsu datu apstrādei Fazer izmanto dažādus pakalpojumu sniedzējus. Kad apstrādei tiek piesaistīti pakalpojumu sniedzēji kā ārpakalpojums, viņi jūsu personas datus var izmantot tikai saskaņā ar Fazer sniegtajiem norādījumiem. Pakalpojumu sniedzēji ir, piemēram, uzņēmumi, kuri nodrošina Fazer darbinieku atlases vai personāla vadības informācijas sistēmas. Šādos gadījumos ar attiecīgiem līgumiskiem līdzekļiem tiek nodrošināts, ka pakalpojumu sniedzēji uztur tādu informācijas drošības līmeni, kas ir pietiekams, lai jūsu personas dati būtu aizsargāti un tiktu ievēroti atbilstošie datu aizsardzības tiesību akti. Pakalpojumu sniedzēji un apakšuzņēmēji jūsu personas datus apstrādā tikai iepriekš minētajos nolūkos, ko noteicis Fazer.
 • Juridisks pienākums. Jūsu dati var tikt izpausti varasiestādēm, ja likums nosaka, ka uzņēmumam Fazer tas ir jādara. Fazer var izpaust jūsu personas datus arī tad, ja tas ir jādara likumīgas prasības celšanai, īstenošanai vai aizstāvībai. Šādos gadījumos Fazer neizpauž vairāk datu, nekā ir nepieciešams.
 • Apvienošana un pārņemšana. Iespējamas uzņēmuma pārņemšanas vai apvienošanas gadījumā jūsu personas dati var tikt izpausti pircējam vai citai personai, kas iesaistīta darījumā.

7. Vai jūsu dati tiek pārsūtīti ārpus ES vai EEZ?

Jūsu personas dati galvenokārt netiek pārsūtīti ārpus Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas. Tikai izņēmuma gadījumos, kad tas ir nepieciešamas darbinieku atlases lēmumu pieņemšanai par amatu, uz kuru piesakāties, jūsu personas datus var pārsūtīt Fazer Group ietvaros uz valsti, kas

atrodas ārpus EU/EEA. Šāda vajadzība var rasties, piemēram, ja amatam atbilstošais pieņemšanas darbā vadītājs atrodas Fazer Group Krievijas struktūrvienībā. Jūsu personas dati tiek pārsūtīti ārpus ES ar nosacījumu, ka tiek ievērotas Vispārējās datu aizsardzības regulas prasības. Šādā gadījumā apstrāde tiek organizēta saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātajiem datu aizsardzības noteikumiem. Izmantojot tālāk sniegto kontaktinformāciju, jūs varat pieprasīt informāciju par to, kā notiek pārsūtīšana uz trešajām valstīm un kādi ir datu aizsardzības pasākumi.

8. Kā varat ietekmēt savu personas datu apstrādi?

 • Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi datiem, kuri attiecas uz jums, vai saņemt apstiprinājumu, ka jūsu dati netiek apstrādāti (piekļuves tiesības).
 • Jums ir tiesības datus labot (tiesības labot). Tādējādi, ja jūsu datos ir kļūdas vai ja šie dati ir neprecīzi vai nepilnīgi, jums ir tiesības lūgt Fazer šos datus labot vai papildināt.
 • Jums ir tiesības noteiktās situācijās prasīt jūsu datu izdzēšanu, piemēram, kad jūsu personas datu apstrāde vairs nav nepieciešama nolūkam, kādā tie tika vākti, vai ja apstrāde notiek ar jūsu piekrišanu un jūs vēlaties piekrišanu atsaukt, un nav cita pamata apstrādes veikšanai (tiesības “tikt aizmirstam”). Lūdzu, ievērojiet, ka uzņēmumam Fazer var būt pamats saglabāt datus, piemēram, lai varētu sevi aizstāvēt pret juridiskām prasībām. Šādos gadījumos datus nevar izdzēst.
 • Jums ir tiesības, pamatojoties uz konkrētu situāciju, iebilst apstrādei atbilstoši leģitīmajām interesēm (tiesības iebilst).
 • Noteiktās situācijās jums var būt tiesības prasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu (tiesības ierobežot apstrādi). Kad apstrāde ir ierobežota, jūsu personas dati tiek tikai glabāti, bet citādi netiek apstrādāti. Piemēram, ja apstrīdat savu personas datu precizitāti, jums ir tiesības apstrīdētajiem datiem pieprasīt apstrādes ierobežošanu laikā, kamēr tiek nodrošināta datu precizitāte.
 • Noteiktās situācijās jums ir tiesības uzņēmumam Fazer sniegtos personas datus iegūt mašīnlasāmā formātā, lai tos varētu pārsūtīt citam datu pārzinim (tiesības uz datu pārnesamību).

Savas datu aizsardzības tiesības varat izmantot, nosūtot pieprasījuma veidlapu, lietojot Fazer Group vietnes lapas par konfidencialitāti (saite). Vai arī varat sazināties ar personāla daļu vai darba piedāvājumā norādīto pieņemšanas darbā vadītāju.

Ja uzskatāt, ka Fazer, pretēji šajā paziņojumā par darbinieku atlases konfidencialitāti norādītajiem principiem, ir pārkāpis jūsu tiesības, kas paredzētas atbilstošajos datu aizsardzības tiesību aktos, jums ir tiesības iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības iestādei.

9. Kā jūsu personas dati tiek aizsargāti?

Fazer rīcībā ir atbilstoši tehniskie un organizatoriskie drošības pasākumi un procesi, lai aizsargātu personas datus pret nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai cita veida nelikumīgu piekļuvi jūsu datiem.

Datus apkopo serveros un datu bāzēs, ko aizsargā ugunsmūri, paroles un citi tehniskie līdzekļi. Serveri, datu bāzes un to dublējumkopijas atrodas apsargātās telpās, kur datiem var piekļūt tikai noteiktas, iepriekš nozīmētas personas. Serveriem ir spēcīga aizsardzība.

10. Vai Fazer var mainīt paziņojumu par konfidencialitāti, un kā jūs varat skatīt atjauninājumus?

Fazer pastāvīgi attīsta savus personas datu aizsardzības procesus un pakalpojumus, un līdz ar to, kad nepieciešams, šis paziņojums par darbinieku atlases konfidencialitāti tiek atjaunināts, aprakstot apstrādes kārtību. Ja tiek grozīti attiecīgie tiesību akti vai to interpretācija, arī tad var tikt veiktas izmaiņas šajā paziņojumā par darbinieku atlases konfidencialitāti.

Jaunākais paziņojums par darbinieku atlases konfidencialitāti vienmēr ir pieejams Fazer Group konfidencialitātes tīmekļa vietnē (saite).

11. Pie kā jāvēršas, ja ir jautājumi par jūsu datu apstrādi?

Ja jums ir jautājumi par personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar personāla daļu.

Tālrunis: +371 65071040
E-pasta adrese: pasts@fazer.lv

12. Pārziņi

Jūsu personas datu pārzinis darbinieku atlases posmā ir Fazer struktūrvienība, kurā piesakāties uz amatu, kopīgi ar Oy Karl Fazer Ab.

Fazer Group

Oy Karl Fazer Ab
Fazerintie 6, 01230 Vantaa
PL 4, 00941 Helsinki

Latvija

Fazer Latvija SIA
Druvas iela 2
Ogre, LV-5001

Tālrunis: +371 65071040
E-pasta adrese: pasts@fazer.lv

13. Saites uz citiem paziņojumiem par konfidencialitāti

Plašāka informācija par to, kā konfidencialitāte tiek pārvaldīta uzņēmumā Fazer, ir atrodama Fazer Group vietnes lapās par konfidencialitāti .