Fazer Geisha Spēka vārdu akcijas noteikumi

Konkurss ir noslēdzies!

Laimētāja ir Lāsma Mežiele. Apsveicam!

Paldies visiem, kas piedalījās!

 

 1. Fazer Geisha Spēka vārdu akciju (turpmāk tekstā - Akcija) organizē Fazer Latvija SIA, reģ. nr. 40003519875, juridiskā adrese: Druvas iela 2, Ogre, Latvija, LV-5001, (turpmāk - Akcijas organizētājs).
 2. Akcijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Akcijas organizētājs un noteikumu ievērošana ir obligāta visiem Akcijas dalībniekiem.
 3. Akcijas norises teritorija – visa Latvijas Republikas teritorija. Akcijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu.
 4. Akcijas norises sākuma datums ir 2019. gada 23. septembris. Akcijas norises beigu datums ir 2019. gada 15. novembris. Dalības pieteikšana Akcijā ir no 2019. gada 23. septembra plkst. 00:00 līdz 2019. gada 31. oktobrim plkst. 23:59.
 5. Lai piedalītos Akcijā, Akcijas dalībniekam mājas lapā fazer.lv jāizpilda Geisha tests, jāsaņem testa rezultāts un jāreģistrējas Akcijai, ievadot vārdu uzvārdu un kontakttālruni. Reģistrācija ir bez maksas.
 6. Lai piedalītos Akcijā, nav nepieciešams veikt pirkumu vai maksāt dalības maksu.
 7. Akcijas dalībniekam piedalīšanās reižu skaits nav ierobežots.
 8. Akcijā nedrīkst piedalīties tā organizētāji Fazer Latvija SIA un SIA Visas Loterijas.
 9. Akcijas norises laikā Akcijas organizētājs veic noteiktu datu ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Akcijas laimētājus. Dati tiks uzglabāti atbilstoši Privātuma politikas 7. punktam un Akcijas noteikumiem, saskaņā, ar kuriem tiek apstrādāti personas dati Akcijas organizēšanai. Ar Privātuma politiku var iepazīties šeit: fazer.lv. Ar Akcijas noteikumiem var iepazīties www.fazer.lv.
 10. Iesniedzot informāciju par sevi, Akcijas dalībnieks piekrīt, ka tiks veikta viņa personas datu apstrāde Fazer Geisha Spēka vārdu akcijas
 11. Piesakot dalību Akcijā, Akcijas dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un tos ievēros.
 12. Akcijas dalībnieks apliecina, ka mājaslapā fazer.lv norādītā informācija ir patiesa. Akcijas dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par iesniegtās informācijas pareizību. Nepareizi iesniegta informācija var būt par pamatu balvas neizsniegšanai.
 13. Balvu fonds:
 • 1 (viena) Latvia Tours ceļojuma dāvanu karte 1500 EUR vērtībā.

Ceļojuma dāvanu karti laimētājs var izmantot pēc saviem ieskatiem jebkuram Latvia Tours piedāvātajam ceļojumam dāvanu kartes vērtībā. Izvēloties dārgāku ceļojumu, starpība jāsedz pašam, izvēloties lētāku ceļojumu, starpība netiek atgriezta.

 1. Tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu.
 2. Izloze notiek 2019. gada 15. novembrī, plkst. 11:00. Izlozē piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu no 2019. gada 23. septembra plkst. 00:00 līdz 2019. gada 31. oktobrim plkst. 23:59. Izlozē tiek izlozēta 1 (viena) Latvia Tours ceļojuma dāvanu karte 1500 EUR vērtībā.
 3. Laimētājs tiks publicēts mājaslapā fazer.lv. Mājaslapā tiks publicēta daļa no laimētāja telefona numura.
 4. Laimesta ieguvēju par laimesta saņemšanu Fazer Latvija SIA informēs personīgi – nosūtot īsziņu uz laimētāja norādīto telefona numuru. Ierodoties saņemt laimēto balvu, laimētājam jāuzrāda šī īsziņa Fazer Latvija SIA
 5. Balvu varēs saņemt pie Akcijas organizatora Fazer Latvija SIA, Druvas iela 2, Ogre līdz  gada 2. decembrim. Ja balvu ieguvējs nav ieradies pēc laimētās balvas līdz 2019. gada 2. decembrim, balva bez jebkādas kompensācijas pāriet Akcijas organizētāju īpašumā.
 6. Ja Akcijas laimētājs nevar uzrādīt ziņu par laimestu, balva netiek izsniegta.
 7. Akcijas organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu. Balvas apmaiņa pret citu balvu, izmaksa skaidrā naudā vai nodošana trešajām personām netiek pieļauta.
 8. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 9. Akcijas organizētāji nevar tikt uzskatīti par atbildīgiem, ja Akcijas dalībnieki neievēro šos noteikumus.
 10. Akcijas organizētājs nenes atbildību par dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti noteikumi vai dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar laimētāju nav izdevies sazināties no Akcijas organizatora neatkarīgu iemeslu dēļ.
 11. Akcijas organizētājs neatbild par tehniskām problēmām, kuras radušās tehniskajās ierīcēs, no kurām tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
 12. Ar jautājumiem par Akcijas norisi vai laimestu saņemšanu iespējams vērsties pie Akcijas organizatora, zvanot pa tālruni +371 65071040 darba dienās no 9.00 līdz 16.30 vai rakstot e-pastu pasts@fazer.lv līdz 2019. gada 2. decembrim.
 13. Akcijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt savu dalību Akcijā, vēršoties ar rakstveida iesniegumu uz pasts@fazer.lv un iesniegumā norādot konkrētās Akcijas nosaukumu.
 14. Akcijas organizētāja un dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti šajos noteikum
 15. Visos citos gadījumos, ko neregulē šie noteikumi ir piemērojami Latvijas Republikas likumi.
 16. Jebkurš strīds, pretruna vai prasība, kas izriet no vai saistībā ar šiem noteikumiem vai to pārkāpumu ir risināms ar tiesas palīdzību Latvijas Republikā. Strīdam piemērojami Latvijas Republikas likumi.
 17. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Akciju ir tikai informatīvs raksturs. Organizētājs patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas akcijas noteikumos, lai nodrošinātu akcijas drošu un godīgu norisi. Akcijas noteikumu izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža spēlē – Akciju noteikumu sadaļā.